Rajorshi Ganguli
Rajorshi Ganguli
:-President and Global HR Head
:- Alkem Laboratories Ltd., Mumbai