K.R. Shyam Sundar
K.R. Shyam Sundar
:-Professor, HRM Area, XLRI
:- Xavier School of Management, Jamshedpur